Praha » Praha 1

Od: 6. května 2015 0:00 Do: 31. prosince 2018 0:00

Praha » Praha 1

Od: 6. května 2015 0:00 Do: 31. prosince 2018 0:00

Praha » Praha 5

Od: 1. ledna 2017 10:00 Do: 31. prosince 2018 16:00

Praha » Praha 7

Od: 1. února 2017 0:00 Do: 31. prosince 2019 0:00

Ústecký kraj » Louny

Od: 7. března 2017 0:00 Do: 31. prosince 2020 0:00

Praha » Praha 7

Od: 1. ledna 2018 0:00 Do: 31. prosince 2018 0:00

Praha » Praha 3

Od: 14. února 2018 0:00 Do: 31. prosince 2018 0:00

Jihomoravský kraj » Blansko

Od: 27. února 2018 9:00 Do: 31. prosince 2018 17:00

Jihočeský kraj » Tábor

Od: 1. března 2018 12:00 Do: 1. ledna 2019 16:00

Jihočeský kraj » Tábor

Od: 7. dubna 2018 15:00 Do: 1. ledna 2019 16:00