Praha » Praha 1

Od: 6. května 2015 0:00 Do: 31. prosince 2018 0:00

Praha » Praha 1

Od: 6. května 2015 0:00 Do: 31. prosince 2018 0:00

Praha » Praha 5

Od: 1. ledna 2017 10:00 Do: 31. prosince 2018 16:00

Praha » Praha 7

Od: 1. února 2017 0:00 Do: 31. prosince 2019 0:00

Praha » Praha 7

Od: 1. ledna 2018 0:00 Do: 31. prosince 2018 0:00

Praha » Praha 3

Od: 14. února 2018 0:00 Do: 31. prosince 2018 0:00

Praha » Praha 9

Od: 3. září 2018 0:00 Do: 3. září 2019 0:00

Praha » Praha 1

Od: 1. října 2018 0:00 Do: 10. června 2019 0:00

Praha » Praha 4

Od: 9. října 2018 10:00 Do: 23. prosince 2018 13:00

Praha » Praha 1

Od: 24. listopadu 2018 9:00 Do: 2. ledna 2019 18:00