Praha » Praha 6

Sunday, September 1, 2019 2:00 PM - 5:00 PM

Praha » Praha 8

Sunday, September 1, 2019 2:00 PM - 7:00 PM

Jihočeský kraj » České Budějovice

Monday, September 2, 2019 11:00 AM - 4:00 PM

Praha » Praha 2

Od: Tuesday, September 3, 2019 10:00 AM Do: Sunday, September 15, 2019 6:00 PM

Moravskoslezský kraj » Ostrava

Wednesday, September 4, 2019 6:00 PM - 9:00 PM

Praha » Praha 2

Od: Thursday, September 5, 2019 10:00 AM Do: Sunday, September 15, 2019 6:00 PM

Středočeský kraj » Mělník

Thursday, September 5, 2019 3:00 PM - 6:00 PM

Moravskoslezský kraj » Ostrava

Saturday, September 7, 2019 12:00 AM

Praha » Praha 1

Od: Saturday, September 7, 2019 12:00 AM Do: Sunday, September 15, 2019 12:00 AM

Moravskoslezský kraj » Ostrava

Saturday, September 7, 2019 7:00 AM - 3:00 PM